Nationell arbetsgrupp självskadebeteende (NAG Självskadebeteende) ingår inom Nationellt programområde för psykisk hälsa (NPO) och är en del av den nationella kunskapsstyrningen. Inom NAG Självskadebeteende har ett nationellt vård- och insatsprogram (VIP) tagits fram avseende självskadebeteende. Vård- och insatsprogrammet riktar sig till verksamheter inom regioner och kommuner och syftar till att ge kunskap om hur man kan arbeta med och bemöta personer med självskadebeteende. Utöver detta tas personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp fram.

NAG Självskadebeteende arbetar för att säkerställa att aktuella rekommendationer baseras på aktuell forskning. Arbetsgruppen ska:

  • vara ett beslutsstöd för utvecklingsinsatser för bättre vård
  • verka för en likvärdighet i landet vad gäller vårdutbud och kvalitet
  • stödja medarbetare i det dagliga arbetet
  • stödja patient och närstående som söker vård, genom att ge kunskap om egenvård och vilken vård de kan efterfråga.

Målsättningen är att alla patienter med självskadebeteende får tillgång till evidensbaserad vård och behandling.

NAG Självskadebeteende består av representanter från såväl regioner, kommuner som representant från SHEDO. Arbetet baseras till stor del på de kunskaper och erfarenheter som gjordes inom ramen för Nationella självskadeprojektet, där SHEDO aktivt medverkat sedan dess start. Projektet har bland annat tagit fram en ny behandlingsmetod vid namn ERGT, en webbutbildning om självskadebeteende för personal och kvalitetsdokument kring självskadebeteende för vårdpersonal. Mer information om Nationella Självskadeprojektet återfinns här: www.nationellasjalvskadeprojektet.se.

Ge en gåva Beställ material Bli medlem