Var kan jag vända mig om jag upplever problem i vården?

Om du har frågor eller klagomål som rör vården eller din behandling kan du:

  • Tala med berörd personal
  • Ta kontakt med patientnämnden i det landsting där du bor
  • Kontakta hälso-och sjukvårdsnämndens förvaltning

I första hand – tala med berörd personal

I första hand bör du försöka reda ut eventuella problem direkt med berörd personal på den vårdcentral, mottagning eller vårdavdelning där du behandlas. Är du patient som söker vård vid en viss sjukvårdsenhet bör du i första hand vända dig till den enheten.

Om du inte kommer till rätta med problemet eller om du inte är nöjd med svaren på dina frågor kan du kontakta verksamhetschefen. Receptionen/kassan kan upplysa dig om vem som är ansvarig. Du kan även kontakta chefläkaren för sjukhuset eller vårdcentralen.

Vissa sjukhus har egna patientombudsmän. Här kan du få hjälp med att framföra dina klagomål eller synpunkter.

Om du anser att du blivit felbehandlad kan du kontakta Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Patientnämnden icon_arrow_mobile

Om du inte lyckas lösa situationen genom att tala direkt med berörd personal, kan du vända dig till Patientnämnden. Det kostar ingenting. Det är en opartisk instans som är fristående från sjukvården. Patientnämnden kan hjälpa till med att ge råd och information om all offentligt finansierad hälso- och sjukvård oavsett om den utförs av landsting, kommun eller privata vårdgivare.

Patientnämnden föreslår lösningar, informerar och lotsar dig vid behov vidare till rätt instans. De kan inte utdöma skadestånd eller straffa någon. Patientnämndens ledamöter och personal arbetar under tystnadsplikt och följer samma sekretessregler som personal inom hälso- och sjukvården. Om du vill komma i kontakt med din patientnämnd kan du söka information på din region eller landstings hemsida.

Inspektionen för vård och omsorg icon_arrow_mobile

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) finns där om du har råkat ut för en vårdskada som du vill anmäla. Du kan också anmäla en händelse där du tycker att patientsäkerheten har varit dålig.

Alla vårdskador och händelser som skulle ha kunnat gå illa kan anmälas, oavsett om de sker i kommun, landsting, region eller i ett privat vårdföretag. IVO utreder både vårdpersonals agerande men också vad det var som gjorde att det blev fel samt varför. Detta gör att man kan förhindra att liknande situationer händer igen.

Observera att IVO inte utreder ärenden som handlar om dåligt bemötande. I dessa fall ska du vända dig till patientnämnden som kan ge dig stöd i dina kontakter med vårdgivaren.

Rätt till ersättning icon_arrow_mobile

Om du blir skadad inom sjukvården, till exempel i samband med undersökning eller behandling, kan du begära ekonomisk ersättning. Uppkommer skadan inom den landstingsdrivna sjukvården ska du kontakta Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF).

Om skadan inträffar inom den kommunala eller privata sjukvården ska du vända dig till vårdgivarens försäkringsbolag. Patientförsäkringsföreningen kan hjälpa dig att hitta rätt.

Vad har jag som patient för rättigheter?

Som patient ska du ha inflytande över den vård och behandling du tar emot. Hälso- och sjukvården ska så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med dig.

Vissa av dina rättigheter som patient är reglerade i lag. Andra styrs av särskilda bestämmelser från exempelvis Socialstyrelsen.

Det är viktigt att du som patient eller närstående känner till vilka regler som gäller samt vart du kan vända dig om du är missnöjd med vården du får. För att misstag ska kunna rättas till eller för att man ska kunna lära sig av dem måste de lyftas fram i ljuset!

Om du vill fördjupa dig i dina rättigheter som patient bör du i första hand granska de lagar och författningar som kan vara aktuella (till exempel Lagen om psykiatrisk tvångsvård, Patientdatalagen eller Hälso- och sjukvårdslagen). Du kan också läsa mer om patienträttigheter här.

Nedan finns information om aktuella lagar inom den svenska hälso- och sjukvården:

Ge en gåva Beställ material Bli medlem