Expertråd

SHEDOs expertråd består av forskare och sakkunniga med spetskompetens på områdena självskadebeteende, ätstörningar och anhörigfrågor. Expertrådets uppgift är att utgöra ett bollplank till styrelsen och en möjlighet för kunskapsutbyte.

Sofie Westling

Sofie Westling

Överläkare och Med. Dr

Arbetar som läkare i teamet för Dialektisk beteendeterapi i Lund samt med att införa och utvärdera metoden Brukarstyrda inläggningar för individer med självskadebeteende i Region Skåne.

Johan Bjureberg

Johan Bjureberg

Leg. Psykolog och Med. Dr

Arbetar som forskare vid Centrum för psykiatriforskning och som lärare vid Kompetenscentrum för psykoterapi (Karolinska Institutet / Stockholms läns landsting). Hans forskning handlar om självskadebeteende, andra självdestruktiva beteenden och känsloreglering. Han jobbar just nu med en stor nationell studie där han tillsammans med sin forskargrupp testar en internetbehandling för ungdomar som skadar sig själva.

Jonas Bjärehed

Jonas Bjärehed

Lektor och psykolog

Jonas är lektor i psykologi vid Lunds universitet, där han arbetar med psykologutbildningen och forskar kring psykisk ohälsa, självskadebeteende och psykoterapi. Jonas arbetar också som psykolog inom den psykiatriska slutenvården i Lund. Jonas brinner särskilt för att utveckla vårdens behandlingsinsatser och bemötande och för att bättre förstå vilka behov som olika individer har när det gäller behov av stöd och hjälp.

Clara Hellner

Clara Hellner

Professor i barn- och ungdomspsykiatri

Clara Hellner har ett uppdrag som FoUU-direktör i Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är samtidigt adjungerad professor i barn- och ungdomspsykiatri vid Karolinska Institutet. Hennes forskning om självskadebeteende omfattar bland annat registerstudier, där hon har studerat långtidsutfall hos de som sökt vård för självkadebeteende. Ett annat område är behandlingsforskning, där hon är ansvarig forskare för att utpröva ERITA (Emotion Regulation Individual Therapy for Adolescents), som är en psykologisk intervention till ungdomar och föräldrar som förmedlas via internet. ERITA testas för närvarande i Stockholm, Västra Götaland och Region Skåne. Clara är ledamot i den nationella styrgruppen för Nationella Självskadeprojektet med ansvar för den Norra noden, och har därmed medverkat i projektets alla delar sedan starten.

Sophie Liljedahl

Sophie Liljedahl

Forskare och psykolog, Ph, D. (ON, CA).

Arbetar som klinisk forskare och samarbetar med lokala, nationella och internationella initiativ. Hennes forskning handlar om att utvärdera resultaten av ett färdighetsträningsprogram som ges till familjer i grupp som har närstående som är suicidala (Family Connection/Familjeband) samt alla aspekter av att utvärdera självskadebeteende och suicidbedömning i kliniskt arbete. Hon forskar också kring preventiva insatser avseendes självskadebeteende och självmord och deltar i den internationella utvecklingen av evidensbaserade behandlingar, särskilt för utsatta grupper inom hälso- och sjukvården, till exempel personer med borderline personlighetsstörning och samsjuklighet såsom t.ex. PTSD, ätstörningar och missbruk.

Mats Ewertzon

Mats Ewertzon

Lektor/Fil.Dr

Mats Ewertzons forskningsintresse är företrädesvis närstående till personer med psykisk ohälsa. Specifikt har forskningsintresset inriktats på närståendes erfarenheter av mötet med psykiatrisk vård, även andra vårdområden ingår i forskningen. Ett ytterligare intresseområde gällande närstående är stödinsatser av olika slag och dess betydelse. Mats har också genomfört utvärderingar gällande så kallade Blandade Lärande Nätverk, en modell för att utbyta erfarenheter vid utveckling av stöd riktat till närstående.

Förutom samarbete med forskare vid Ersta Sköndal Bräcke högskola har Mats samarbete med forskare i Västra Götalandsregionen och ett forskarnätverk i Norge.