Nationell arbetsgrupp självskadebeteende

Nationell arbetsgrupp självskadebeteende (f.d. Nationella Självskadeprojektet) är ett projekt under Uppdrag Psykisk Hälsa som utvecklar och samordnar nationella insatser inom området för psykisk hälsa. I projektet arbetar medarbetare inom alla landsting och regioner tillsammans med forskare och egenerfarna för att personer med självskadebeteende ska få ett gott bemötande, adekvat vård och rätt insatser oavsett var en söker vård.

Verksamheten syftar till att:

  • Säkerställa ett gott bemötande och en vård med hög kvalitet för personer med självskadebeteende i hela vårdkedjan.
  • Brukar- och närståendeperspektiv ska vara med i all vård och vårdutveckling.
  • Vården vid självskadebeteende ska vara jämlik i Sveriges alla landsting och regioner, ha hög tillgänglighet och rimliga väntetider.

Projektet tog fart efter en överenskommelse mellan Sveriges kommuner och regioner (SKR), tidigare kallat Sveriges kommuner och landsting (SKL), och regeringen från oktober 2011 när de enades om en särskild satsning på att utveckla och samordna insatserna för att minska antalet unga med självskadebeteende.

SHEDO har aktivt medverkat i Nationell arbetsgrupp självskadebeteende sedan dess start. Projektet har bland annat tagit fram en ny behandlingsmetod vid namn ERGT, en webbutbildning om självskadebeteende för personal och kvalitetsdokument kring självskadebeteende för vårdpersonal.

För mer information om projektet, besök www.nationellasjalvskadeprojektet.se