Projekt

Ego Nova

Ego Nova är SHEDOs informationsprojekt som bedrivs i syfte att sprida kunskap om självskadebeteende och ätstörningar. Detta görs främst genom föreläsningar, av personer med egen erfarenhet av självdestruktiva beteenden. Föreläsningarna består dels av föreläsarnas egna berättelse, men även av faktadelar som framtagits i samarbete med psykologiska institutionen vid Lunds universitet.

Genom Ego Nova sprider vi också information via projektverktyg, som består av:

  • Ibland finns det inga enkla svar, en bok om riktar sig till allmänheten, skola och psykiatri.
  • ”Innerst inne kände jag bara ett stort jävla tomt hål”, en dramadokumentär som riktar sig i första hand till skolor.
  • ”Tjejen som bar på en hemlighet”, en dramadokumentär som riktar sig till allmänhet, psykiatri, socialtjänst med flera.
  • Forumteaterföreställningar om självskadebeteende och ätstörningar, med teatergruppen Solvere. En teaterföreställning där publiken aktivt får delta för att lära sig hur en kan bemöta personer med självskadebeteende och ätstörningar. Denna föreställning riktar sig till personal inom skola och psykiatrin.

Till dessa projektverktyg finns också handledningar, för att de enklare ska kunna användas i olika sammanhang, som exempelvis på arbetsplatsträffar och temadagar.

Ego Nova finansierades under åren 2012-2015 av Allmänna Arvsfonden och har därefter finansierats genom medel från Nationella självskadeprojektet.

För mer information om projektet eller för att boka en föreläsning, hör av dig till:

Conny Allaskog
Telefon: 0735-56 50 17
Mail: egonova@shedo.se

Anhörigprojektet

Sedan december 2012 bedriver SHEDO ett anhörigprojekt, med syfte att ge anhöriga hjälpmedel och stöd.  Genom Anhörigprojektet har en anhörigutbildning tagits fram i samarbete med Sensus Studieförbund, en typ av studiecirkel där deltagarna träffas åtta gånger.

På anhörigutbildningens träffar tas olika ämnen upp, som exempelvis:

  • Vad det innebär att vara anhörig
  • Faktadelar
  • Anhörigas hälsa och att hitta energi i vardagen
  • Tips och råd kring samtal, bemötande och förhållningssätt

Genom utbildningen får de anhöriga träffa andra i liknande situationer, vilket på så vis kan minska känslan av ensamhet.

Nya grupper startas runt om i landet, håll utkik på vår Facebook och på Sensus hemsida för att se när det startar nära dig.

Anhörigprojektet finansieras av Region Skåne och Nationella självskadeprojektet.

Har du frågor om anhörigprojektet? Kontakt: anhorigprojektet@shedo.se

Nationella självskadeprojektet

I en överenskommelse mellan Sveriges kommuner och landsting (SKL) och regeringen från oktober 2011, har de enats om en satsning på att utveckla och samordna insatserna för att minska antalet unga med självskadebeteende.

Syftet med Nationella självskadeprojektet är att utveckla och samordna kunskapen kring unga med risk för att utveckla självskadebeteende samt de med allvarliga självskadebeteenden. Detta för att skapa ett bättre tidigt omhändertagande genom en struktur som bättre tillgodoser det behov av vård som finns. Målet är att antalet unga med självskadebeteende ska minska. Ett delmål är att minska inläggningarna av unga i slutenvården och att minska antalet tvångsåtgärder.

SHEDO har aktivt medverkat i Nationella självskadeprojektet sedan start, och Nationella självskadeprojektet har bland annat tagit fram en ny behandlinsmetod ERGT, webbutbildning om självskadebeteende för personal och kvalitetsdokument kring självskadebeteende för vårdpersonal. För mer information om projektet, se www.nationellasjalvskadeprojektet.se