Projekt

Ego Nova

Informationsprojektet Ego Nova är SHEDOs stora informationssatsning om självskadebeteende och ätstörningar. Vi sprider information genom föreläsningar, där personer med egen erfarenhet föreläser runt om i Sverige. Föreläsningarna bygger på dels föreläsarnas egen berättelse men också på faktadelar som tagits fram tillsammans med psykologiska institutionen vid Lunds universitet.
Genom Ego Nova sprider vi också information via så kallade projektverktyg som består av:

– Ibland finns det inga enkla svar, en bok om riktar sig till allmänheten, skola och psykiatri.
– Innerst inne kände jag bara ett stort jävla tomt hål, en dramadokumentär som riktar sig till skolor i första hand.
– Tjejen som bar på en hemlighet, en dramadokumentär som riktar sig till allmänhet, psykiatri, socialtjänst med flera.
– Forumteaterföreställningar med teatergruppen Solvere om självskadebeteende och ätstörningar. En teaterföreställning där publiken får vara med i spelet för att lära sig hur man kan bemöta personer med självskadebeteende och ätstörningar. Denna föreställning riktar sig till skolpersonal och personal inom psykiatrin.

Till dessa projektverktyg finns också handledningar för att de enklare ska kunna användas i olika sammanhang, på exempelvis arbetsplatsträffar och temadagar.

Ego Nova finansierades under åren 2012-2015 av Allmänna Arvsfonden och har därefter finansierats genom medel från Nationella självskadeprojektet.

För mer information om projektet eller för att boka en föreläsning, hör av dig till:

Conny Allaskog
Telefon: 0735-56 50 17
Mail: egonova@shedo.se

Anhörigprojektet

SHEDO driver sedan december 2012 ett anhörigprojekt. Syftet är att ge anhöriga till personer med självskadebeteende hjälpmedel och stöd. Genom Anhörigprojektet har en anhörigutbildning, en typ av studiecirkel där man ses 8 gånger, tagits fram i samarbete med Sensus Studieförbund.

På anhörigutbildningens träffar tar upp ämnen som t.ex. vad det innebär att vara anhörig till en person med självskadebeteende, fakta om självskadebeteende, anhörigas hälsa, tips och råd kring samtal och förhållningssätt, hur anhöriga kan hitta energi i vardagen, känslor och vägar vidare. Anhöriga får, genom utbildningen, också träffa andra i liknande situation och därigenom känna sig mindre ensamma.

Nya grupper startas runt om i landet, håll utkik på vår Facebook och på Sensus hemsida för att se när det startar nära dig.

Anhörigprojektet finansieras av Region Skåne och Nationella självskadeprojektet.

Har du frågor om anhörigprojektet, kontakta då: anhorigprojektet@shedo.se

Nationella självskadeprojektet

I en överenskommelse mellan Sveriges kommuner och landsting (SKL) och regeringen från oktober 2011 har man enats om en satsning på att utveckla och samordna insatserna för att minska antalet unga med självskadebeteende.

Syftet med Nationella självskadeprojektet är att utveckla och samordna kunskapen kring unga med risk för eller med allvarliga självskadebeteenden och skapa ett bättre tidigt omhändertagande genom en  struktur som bättre tillgodoser det behov av vård som finns. Det övergripande målet är således att antalet unga med självskadebeteende ska minska. Ett delmål är att minska inläggningarna av unga i slutenvården och att minska antalet tvångsåtgärder.

SHEDO har aktivt medverkat i Nationella självskadeprojektet sedan start och Nationella självskadeprojektet har bland annat tagit fram en ny behandlinsmetod ERGT, webbutbildning om självskadebeteende för personal och kvalitetsdokument kring självskadebeteende för vårdpersonal. För mer information om projektet se www.nationellasjalvskadeprojektet.se