Nationella självskadeprojektet

I en överenskommelse mellan Sveriges kommuner och landsting (SKL) och regeringen från oktober 2011, har de enats om en satsning på att utveckla och samordna insatserna för att minska antalet unga med självskadebeteende.

Syftet med Nationella självskadeprojektet är att utveckla och samordna kunskapen kring unga med risk för att utveckla självskadebeteende samt de med allvarliga självskadebeteenden. Detta för att skapa ett bättre tidigt omhändertagande genom en struktur som bättre tillgodoser det behov av vård som finns. Målet är att antalet unga med självskadebeteende ska minska. Ett delmål är att minska inläggningarna av unga i slutenvården och att minska antalet tvångsåtgärder.

SHEDO har aktivt medverkat i Nationella självskadeprojektet sedan start, och Nationella självskadeprojektet har bland annat tagit fram en ny behandlinsmetod ERGT, webbutbildning om självskadebeteende för personal och kvalitetsdokument kring självskadebeteende för vårdpersonal. För mer information om projektet, se www.nationellasjalvskadeprojektet.se